I. Przebieg pracy zawodowej

1968-10-01 Asystent stażysta w Cukroprojekcie Poznań
1969-10-01 Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej
1974-10-01 Asystent stażysta w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej PP
1975-01-03 Szkoła Oficerów Rezerwy
1975-10-01 Asystent w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej PP
1977-10-01 Starszy asystent w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej PP
1982-04-27 Doktor nauk technicznych
1982-10-01 Adiunkt w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej
1988-12-06 Doktor habilitowany nauk technicznych
1989-08-01 Docent w Instytucie Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej
1991-09-01 Dyrektor Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej
1995-01-01 Profesor nadzwyczajny w Politechnice Poznańskiej 
2002-09-01 Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej
2008-09-01 Dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej

II. Działalność naukowa i techniczna

Dorobek naukowy i techniczny obejmuje: 2 rozprawy (doktorska i habilitacyjna), 1 monografię, 2 książki (1 współautorska), 1 skrypt współautorski, 135 (w tym 21 autorskich) recenzowanych publikacji naukowych (58 po powołaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego) oraz 75 ważniejszych prac naukowo-badawczych niepublikowanych (w tym 31 zakończonych wdrożeniem lub zastosowaniem). Z tego 12 artykułów opublikowano w czasopismach zagranicznych (m.in. Acta Technika, Computer Engineering, Information Extraction & Processing, Elektrie, Modelling, Simulation & Control, Modellig, Measurement & Control, Analysis, Control & Design), 6 w czasopismach krajowych (m.in. Rozprawy Elektrotechniczne, Energetyka, Gospodarka Wodna), 6 w Zeszytach Naukowych, 27 w materiałach konferencji zagranicznych (m.in. Compumag, ISEF, ISTET) i 78 w materiałach konferencji krajowych (głównie na Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów oraz konferencji nt. Zastosowań Komputerów w Elektrotechnice). Wygłoszono 18 referatów na konferencjach zagranicznych oraz 47 na konferencjach krajowych. Ponadto 51 referatów wygłoszono w PP lub innych ośrodkach akademickich. 
Tematyka prac dotyczyła głównie modelowania numerycznego zagadnień brzegowych i początkowych w układach elektrycznych o złożonych strukturach fizycznych i geometrycznych, takich jak: tory wielkoprądowe izolowane powietrzem, SF6 lub izolacją stałą (prace zakończono wdrożeniem), generatory plazmy o obniżonym ciśnieniu oraz systemy oświetlenia wnętrz, terenów i ulic. Do oryginalnych osiągnięć można zaliczyć opracowanie numerycznych algorytmów analizy pola elektrycznego i świetlnego, bazujących na metodzie równań całkowych Fredholma. 

III. Działalność dydaktyczna

Wykłady na PP z: podstaw elektrotechniki, elektrotechniki teoretycznej i stosowanej, komputerowych metod analizy pola elektromagnetycznego, metod komputerowych w elektrotechnice, elektrotechniki pojazdów itp. Członek wydziałowej komisji ds. kształcenia, opracowanie wielu planów dydaktycznych przedmiotów prowadzonych na kierunku Elektrotechnika WE PP, kierowanie specjalnością Układy Elektryczne i Elektroniczne Pojazdów, opiekun studenckiego koła naukowego, organizator wielu laboratoriów dydaktycznych. Promotor 46 oraz recenzent ok. 30 prac dyplomowych. Przewodniczący egzaminów dyplomowych. Autor 1 książki, współautor 1 książki oraz współautor 1 skryptu i recenzent 4 skryptów.

IV. Kształcenie kadry

Promotor 2 zakończonych przewodów doktorskich, recenzent w 2 przewodach habilitacyjnych i 7 rozprawach doktorskich, recenzent wydawniczy 2 monografii habilitacyjnych, recenzent 1 dorobku naukowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego, recenzent 2 monografii, promotor w 46 pracach dyplomowych magisterskich i inżynierskich, opiekun naukowy 3 doktorantów. Członek komisji ds. przewodów doktorskich (wielokrotnie), członek zespołów ds. przewodów habilitacyjnych (dwukrotnie).

V. Organizacji nauki

Członek komitetu recenzentów konferencji międzynarodowej Compumag (Computation of Electromagnetic Fields) i IEEE (od 1999 ), członek ISTET (od 1997), członek sekcji Teorii Elektrotechniki - Komitetu Elektrotechniki PAN w Warszawie (od 13.01.1994 ), członek Komisji Nauk Elektrycznych PAN oddział w Poznaniu (od 26.01.1994 ), członek PTETIS Poznań, członek Komitetu Programowego i Komitetu Recenzentów Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów (od 1993 ), organizator i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, członek Komitetu Programowego i Komitetu Recenzentów Konferencji nt. Zastosowań Komputerów w Elektrotechnice (od 1996), redaktor Naukowy Materiałów Konferencji nt. Zastosowań Komputerów w Elektrotechnice (od 1996 ), członek Komitetu Programowego i Komitetu Recenzentów Międzynarodowej Konferencji Parallel Computing in Electrical Engineering (od 1998 - Politechnika Białostocka i University of Quebec, członek Komitetu Programowego i Komitetu Recenzentów Międzynarodowej Konferencji EPNC'98 (PP), członek Komitetu Programowego i Komitetu Recenzentów Międzynarodowej Konferencji UEES'96 i UEES'98 (Politechnika Szczecińska), członek Komitetu Programowego i Komitetu Recenzentów Seminarium z Maszyn Elektrycznych ( w 1997, PP), członek Komitetu Programowego i Komitetu Recenzentów Seminarium nt. Multimedia w Technice (od 1994 - Politechnika Szczecińska), członek Komitetu Programowego i Komitetu Recenzentów Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Oświetlenie a Bezpieczeństwo (w 1999 - Politechnika Rzeszowska). Prowadzący seminaria naukowe w IEp PP.

VI. Działalność organizacyjna

W Politechnice Poznańskiej - dyrektor Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej P.P. - od 1991 , przewodniczący Kolegium Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej P.P. - od 1991 , członek Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej - od 1989 . Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich - od 1991 . Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia na kierunku Elektrotechnika - od 1991 . Członek Senatu Politechniki Poznańskiej - od 1996 . Członek Senackiej komisji ds. budżetu i finansów - od 1996 . Kierownik Pracowni Elektrotechniki Stosowanej - od 1991 do 1996 . Od 1.10.2000 r. Kierownik Zakładu Podstaw Elektrotechniki.
Poza Politechniką Poznańską - członek Prezydium Sądu Konkursowego Złotych Medali Międzynarodowych Targów Poznańskich - Technika Motoryzacyjna - od 1997 , konsultant naukowy w Philips Lighting Piła - od 1996 , konsultant naukowy w Elektrobudowie S.A. Katowice - od 1991 , konsultant naukowy w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego - ELGO w Gostyninie - od 1997, rzeczoznawca w Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich w Poznaniu - od 1985 do 1987.


Ryszard.Nawrowski@put.poznan.pl