Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523024
   

Strona główna/Home

Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej we współpracy z Wydziałem Elektrycznym i Instytutem Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej:

Journals published by the Publishing House of the Poznan University of Technology in cooperation with the Faculty of Electrical Engineering and the Institute of Electrical Engineering and Electronics:

 • Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering,
  PL ISSN 1897-0737

  Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej serii Elektryka ukazują się od 1960 roku. Początkowo miały charakter wydawnictwa ciągłego, nieregularnego, obecnie zaś są kwartalnikiem. Zawierają prace autorów ze środowiska akademickiego z Polski i z zagranicy. Do druku są przyjmowane artykuły pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów.

  Scientific Papers of the Poznan University of Technology of Electrical Engineering series appear since 1960. At the beginning they had the character of a periodical, irregular, and now they are quarterly. They contain works of authors from academic community in Poland and foreign. For printing articles are accepted positively evaluated by the reviewers.
 • Computer Applications in Electrical Engineering (CAiEE),
  PL ISSN 1508-4248. Rocznik

  Monografia ukazuje się cyklicznie od roku 2002. W roku 2011 CAiEE zostało zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych. Zawierają prace autorów ze środowiska akademickiego z Polski i z zagranicy. Do druku są przyjmowane artykuły pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów.

  The monographs (yearbooks) is published regularly since 2002. In 2011 CAIEE was registered in the international system of information on periodicals. They contain works of authors from academic community in Poland and foreign. For printing articles are accepted positively evaluated by the reviewers.

Redaktor naczelny/Editor-in-Chief:  dr hab. inż. Andrzej Tomczewski

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wszystkie artykuły naukowe publikowane w ww czasopismach są recenzowane. Za artykuły publikowane w CAiEE Ministerstwo przyznaje 6 pkt., a za artykuły publikowane w Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering Ministerstwo przyznaje 9 pkt. (proszę sprawdzić aktualną punktację).

Scoring of Polish Ministry of Science and Higher Education
All research articles published in the above journals are reviewed. For articles published in CAiEE the ministry assigns 6 points, and for articles published in Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering the ministry assigns 9 points. (please check the current score)
 

Publikowane są prace z zakresu:
The published works are in the fields:

1. ELECTRICAL ENGINEERING
 1. Electromagnetic field, electromagnetic compatibility
 2. Theory of circuits and signals
 3. Bioelectromagnetism
 4. Power engineering, renewable energy
 5. Electronics and power electronics
 6. Electrical engineering of vehicles
 7. Electrical heating
 8. Electrical machines, electrical drive
 9. Materials technology
 10. Mechatronics
 11. Electrical and electronic metrology
 12. Microprocessor technology and control systems
 13. Lighting technology

2. COMPUTER APPLICATION IN ENGINEERING

 1. Databases
 2. Numerical methods and algorithms
 3. Parallel computation
 4. Optimisation, genetic algorithms, neural networks and expert systems
 5. Computer networks, information networks
 6. Programming techniques
 7. Internet technologies
 8. Visualization, CAE/CAD systems

3. DIDACTICS, EDUCATION AND SCIENTIFIC INFORMATION

4. SCIENTIFIC STUDENTS TEAM