Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523007
   

Recenzenci/Reviews

Recenzentów stanowią członkowie Rady Naukowej.
Recenzenci mogą być także powołani spoza Rady Naukowej.
Formularz recenzji do pobrania: formularz recenzji (*.pdf)
     Nadesłane artykuły oceniane są od strony formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy są specjalistami tematyki, której dotyczy artykuł. Artykuł nie jest wysyłany do recenzenta z jednostki, z której pochodzi autor. Recenzent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku konfliktu pomiedzy autorem a recenzentem. Autor jest informowany o wyniku procedury recenzowania.
 
Reviewers are the members of the Scientific Council.
Reviewers can also be appointed from outside the Scientific Council.
Download review form:
review form (*.pdf)
     Submitted papers are evaluated by the editors, in the formal aspects, and then by two reviewers, who are specialists in subjects concerning the article. Articles are not sending to the reviewer from the unit of the authors. Reviewer is obliged to make a statement about the lack of relationships between the author and the reviewer. The author is informed about the result of review.