Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533218
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 21


Autorzy: Paweł Kostyła, Adam Gubański, Jacek Rezmer, Jarosław M. Szymańda


Tytuł: LOGISTYKA IDENTYFIKACJI I LOKALIZACJI ZDARZEŃ AWARYJNYCH W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM


Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość identyfikacji zdarzeń awaryjnych występują-cych w systemie elektroenergetycznym oraz propagacji zaburzeń na podstawie rejestra-cji synchronicznych w wybranym obszarze sieci. Badania wykorzystują rejestracje wykonane w sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. oraz Tauron Ekoener-gia Sp. z o.o. Prezentowane wyniki obejmują wybrane elementy badań w ramach prac podstawowych dotyczących obszarowej oceny jakości energii w rozproszonych sie-ciach dystrybucyjnych z udziałem energetyki odnawialnej. Obszar badań obejmuje elektrownie wodne o mocach rzędu 1 MW oraz linie WN 110 kV, SN 10/20 kV i od-biorcę nN 0.4 kV. Potwierdzono możliwość skutecznej identyfikacji zdarzeń awaryj-nych na podstawie uzyskanych rejestracji w systemie monitorowania działającego od stycznia 2012 r. Analiza umożliwia czasową lokalizację awarii w systemie el-en oraz określanie propagacji zaburzeń. Opracowana procedura monitorowania zaburzeń może stanowić uzupełnienie algorytmó


Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, jakość energii elektrycznej, propagacja zaburzeń, logistyka


[PDF]