Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533220
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 129


Autorzy: Aneta Bugajska


Tytuł: OCENA I WERYFIKACJA METODY IMPEDANCYJNEJ IDENTYFIKACJI USZKODZEŃ POPRZECZNYCH W ELEKTROENERGETYCZNYM KABLU WSPÓŁOSIOWYM – CZEŚĆ 1


Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki oceny i weryfikacji metody lokalizacji uszko-dzeń w elektroenergetycznych kablach współosiowych z miejscowym osłabieniem izo-lacji. Istotą metody jest pomiar impedancji wejściowej w stanie rozwarcia z obu stron kabla i na podstawie uzyskanych wartości wyznaczenie impedancji poprzecznej uszko-dzenia oraz odległości do miejsca uszkodzenia. W części 1 artykułu przedstawiono re-zultaty analizy statystycznej uzyskanych obliczeń analityczno–numerycznych, otrzyma-nych na podstawie wyników pomiarów, dla kabla XRUHKXS 1x120 mm2. Ponadto oszacowano wartości błędów bezwzględnych i procentowych z uwzględnieniem odle-głości do miejsca uszkodzenia, wartości impedancji uszkodzenia oraz wartości często-tliwości pomiarowej. Otrzymane wyniki zostały porównane z metodą reflektometru.


Słowa kluczowe: badania diagnostyczne, impedancja poprzeczna uszkodzenia, odległość do miejsca uszkodzenia, elektroe


[PDF]