Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533235
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 229


Autorzy: Ryszard Kopka, Wiesław Tarczyński


Tytuł: SZACOWANIE CZASU UŻYTKOWANIA SUPERKONDEN-SATORÓW NA PODSTAWIE PRZYSPIESZONYCH TESTÓW STARZENIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELI STOCHASTYCZNYCH


Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób szacowania rozkładu funkcji niezawodności su-perkondensatorów z zastosowaniem przyśpieszonych testów starzeniowych. Przyśpie-szenie procesu starzenia zrealizowano poprzez przyjęcie wyższego napięcia pracy kon-densatora, a jego niezawodność określono na podstawie pomiaru zmian wartości szere-gowej rezystancji zastępczej. Rozkład funkcji niezawodności wyznaczono z wykorzy-staniem stochastycznych modeli różniczkowych. Parametry modeli wyznaczono na pod-stawie obserwacji zmian parametrów kondensatora na początku testowania. W celu wy-eliminowania wpływu innych czynników przyspieszających procesy starzenia, konden-sator był umieszczony w komorze temperaturowej zapewniającej stała temperaturę.


Słowa kluczowe: superkondensator, przyśpieszone testy starzeniowe, procesy degradacji, stochastyczne modele różniczk


[PDF]