Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533279
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 383


Autorzy: Michał Kozioł, Łukasz Nagi


Tytuł: WYZNACZANIE ENERGII PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO EMITOWANEGO PRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE


Streszczenie: W artykule opisano metodę wyznaczania energii promieniowania elektromagnetycz-nego na podstawie składowych długości fal widma optycznego emitowanego przez wy-ładowania elektryczne. Analizie poddano widma emisyjne promieniowania elektroma-gnetycznego emitowane przez wyładowania elektryczne w zakresie ultrafioletu, światła widzialnego i bliskiej podczerwieni. Rejestracji widm emisyjnych dokonano metodą spektrofotometrii optycznej dla różnych warunków generacji. Opracowanie wyników przeprowadzono przy użyciu autorskiej aplikacji wykonanej w środowisku Matlab. Za-prezentowano przykładowe wyniki analiz oraz wskazano ich potencjalną możliwość dalszego zastosowania.


Słowa kluczowe: energia promieniowania, wyładowania elektryczne


[PDF]