Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531569
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 239


Autorzy: Marcin Wesołowski, Przemysław Skrzypczak, Jacek Hauser


Tytuł: PARAMETRY CIEPLNE WPŁYWAJĄCE NA DOKŁADNOŚĆ MODELOWANIA PROCESU NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO


Streszczenie: Obliczenia indukcyjnych układów grzejnych wymagają, w każdym przypadku, sprzężonych obliczeń pól elektromagnetycznych i cieplnych. W zagadnieniach prak-tycznych wykorzystywanych jest wiele modeli i procedur umożliwiających projektowa-nie procesów oraz urządzeń wykorzystujących nagrzewanie indukcyjne. Z uwagi na możliwość doświadczalnej weryfikacji wykonywanych analiz, problematyka ta jest szeroko opisywana oraz rozwijana. Tym niemniej, w wielu przypadkach, przyjmowanie uproszczeń w zakresie stosowanych modeli matematycznych, numerycznych oraz pa-rametrów materiałowych, prowadzi do nadmiernego wzrostu błędów modelowania urządzeń tej klasy. W niniejszej pracy skupiono się na prezentacji najbardziej istotnych źródeł błędów modeli cieplnych, mogących występować podczas numerycznego mode-lowania układów wzbudnik – wsad, przeznaczonych do skrośnego nagrzewania induk-cyjnego. Na podstawie wielowariantowych obliczeń określono dopuszczalny zakres analizowanych uproszczeń, gwarantujący wysoką do


Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, modelowanie numeryczne, dokładność


[PDF]