Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531575
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 251


Autorzy: Arkadiusz Hulewicz, Zbigniew Krawiecki


Tytuł: NARZĘDZIA STATYSTYCZNE W PROCESIE NORMALIZACJI WYNIKÓW POMIARÓW


Streszczenie: Tematyka artykułu dotyczy metod oceny statystycznej wykorzystywanych podczas normalizacji wyników pomiarów. Omówiono zagadnienia związane z miarami tenden-cji centralnej oraz miarami rozproszenia, które w zależności od rozkładu danych mogą przyjmować różną postać. Przedstawiono algorytm podziału na przedziały klasowe, który skutecznie filtruje niepożądane dane oraz opisano proces normalizacji danych otrzymanych z serii pomiarów, który przeprowadzony jest z wykorzystaniem przedzia-łów tolerancji. Zaprezentowano oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzenie procesu normalizacji na podstawie określenia dopuszczalnych granic zmienności bada-nej cechy statystycznej. Praktyczne wykorzystanie opisanych metod potwierdzono na drodze analizy statystycznej przeprowadzonej na przykładowych wynikach.


Słowa kluczowe: wartość średnia, odchylenie standardowe, przedziały klasowe, przedziały tolerancji


[PDF]