Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531496
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 289


Autorzy: Robert Wróblewski, Maciej Klukowski


Tytuł: ANALIZA TERMOGRAWIMETRYCZNA W BADANIU PALIW


Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych paliw kopalnych: węgla ka-miennego i brunatnego oraz wybranych rodzajów biomasy: pelletu drzewnego i ziarna owsa. Omówiono również metodę analizy termograwimetryczej oraz opisano termowa-gę znajdującą się w Laboratorium Paliw i Przetwarzania Energii Instytutu Elektroener-getyki Politechniki Poznańskiej. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki analizy termograwimetrycznej dla wyżej wymienionych typów paliw w postaci krzywych ter-mograwimetrycznych. Analiza ta ma na celu określenie poziomu temperatury procesu pirolizy oraz stopnia konwersji paliw stałych w paliwo gazowe. Badania te są prowa-dzone pod kontem możliwości poprawy efektywności energetycznej układów wytwa-rzania energii elektrycznej i ciepła zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy.


Słowa kluczowe: termowaga, termograwimetria, paliwa, biomasa, piroliza


[PDF]