Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533232
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 25


Autorzy: Ewa Piotrowska


Tytuł: ANALIZA OBWODÓW W ASPEKCIE POCHODNYCH UŁAMKOWEGO RZĘDU I UKŁADÓW DODATNICH


Streszczenie: Układy dodatnie to układy, w których wymuszenia, zmienne stanów oraz odpowiedzi i warunki początkowe przyjmują wartości nieujemne. W pracy przedstawiono analizę stanu nieustalonego obwodu z kondensatorami ułamkowych rzędów (będącego realiza-cją układu dodatniego). Podano ogólne rozwiązanie dla równań tego obwodu. Rozpa-trzono dwie definicji pochodnej ułamkowego rzędu: Riemanna-Liouville’a i Caputo. Następnie wyniki porównano z obliczeniami uzyskanymi metodą klasyczną – za pomo-cą zwykłej pochodnej α = 1. Wyniki zestawiono za pomocą wykresów przebiegów napięć na kondensatorach. Wyniki dla definicji Caputo porównano z rozwiązaniami otrzymanymi wybraną metodą numeryczną.


Słowa kluczowe: pochodne ułamkowego rzędu, analiza obwodu, rozwiązanie analityczne, definicja Riemanna-Liouville’a,


[PDF]