Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533241
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 249


Autorzy: Przemysław Otomański, Marcin Lepczyk


Tytuł: NIEPEWNOŚĆ ROZSZERZONA JAKO MIARA NIEDOKŁADNOŚCI W POMIARACH


Streszczenie: W pracy zaprezentowano proces wyznaczania budżetu niepewności w pomiarach wybranych wielkości elektrycznych w procesie wzorcowania multimetru. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i zrealizowanym stanowisku pomiarowym, które obejmowały wzorcowanie napięć stałych oraz przemiennych, rezystancji jak również prądów stałych i przemiennych. W oparciu o zaproponowane równanie pomiaru prze-prowadzono analizę wpływu poszczególnych składowych budżetu niepewności na nie-pewność rozszerzoną wyniku pomiaru. W pracy przedstawiono metrologiczną interpre-tację uzyskanych wyników pomiarów oraz sformułowano szereg wniosków końcowych.


Słowa kluczowe: niepewność rozszerzona, budżet niepewności, spójność pomiarowa, metoda Monte Carlo


[PDF]