Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533250
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 259


Autorzy: Arkadiusz Hulewicz


Tytuł: DIAGNOSTYKA TERMOWIZYJNA


Streszczenie: Tematyka artykułu dotyczy badań związanych z pomiarami termowizyjnymi i ich wykorzystaniem w diagnostyce urządzeń elektronicznych. W dobie wzrastającej liczby urządzeń elektronicznych ważną rolę odgrywa wczesne zdiagnozowanie nieprawidło-wości ich pracy. Ponieważ uszkodzenia elementów często są poprzedzone wzrostem temperatury, skutecznym sposobem ich diagnozowania jest wykorzystanie kamery termowizyjnej. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia obejmujące pomia-ry termowizyjne, zwrócono uwagę na występujące źródła błędów w pomiarach kame-rami termowizyjnymi oraz zaprezentowano zastosowaną aparaturę pomiarową. Dla trzech wybranych kamer termowizyjnych przeprowadzono badania porównawcze, pre-zentujące wpływ czynników zakłócających na poprawność wyniku pomiaru. Zaprezen-towano również możliwości diagnostyczne opisanych kamer oraz wyniki pomiarów termowizyjnych dla wybranych elementów elektronicznych.


Słowa kluczowe: kamera termowizyjna, współczynnik emisyjności, promieniowanie podczerwone


[PDF]