Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531580
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 293


Autorzy: Mirosław Wołoszyn, Kazimierz Jakubiuk, Daniel Kowalak, Daniel Nowak


Tytuł: ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI EMITERÓW LCR


Streszczenie: Od wielu lat pojawiają się publikacje dotyczące konstrukcji emiterów służących do wypromieniowania energii pola elektromagnetycznego z układów, w których są wytwa-rzane impulsy prądowe o krótkim czasie trwania (rzędu ns lub µs) i znaczącej wartości szczytowej (rzędu MA) [3]. Tego rodzaju emitery nazywane są w języku angielskim Large Current Radiators (LCR) [3, 4, 5]. Budowa emitera LCR powinna zapewniać możliwie niewielką indukcyjność (rzędu µH) i możliwie dużą efektywność wypromie-niowania energii pola elektromagnetycznego wytworzonego w impulsowym generatorze prądu, np. w generatorze magetokumulacyjnym [1]. Celem niniejszej pracy jest przed-stawienie metody analizy numerycznej właściwości wybranych układów emiterów LCR w oparciu o oprogramowanie EMCOS Antenna VLab v1.0.1 SV [8] oraz wyników sy-mulacji komputerowej wybranych ich typów. Wyniki symulacji zostały porównane


Słowa kluczowe: emitery polowe, anteny, LCR, pole bliskie, metoda momentów


[PDF]