Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533214
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 321


Autorzy: Arkadiusz Dobrzycki, Piotr Ambrozik


Tytuł: ANALIZA WPŁYWU


Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę wpływu dołączonej do sieci elektrowni fotowolta-icznej na wybrane parametry energii elektrycznej. Do celów analizy wybrano rzeczywisty fragment sieci elektroenergetycznej, a charakterystyka pracy (generacji mocy) źródła odzwierciedla lokalne warunki słoneczne. Do analizy wykorzystano oprogramowanie NEPLAN, w którym zamodelowano i wykonano analizę zmienności poszczególnych parametrów. Analizowanymi parametrami były napięcia na szynach poszczególnych stacji oraz prądy w liniach. Przeanalizowano dwa potencjalne punkty przyłączenia takiego źró-dła do sieci. Zaobserwowano, że punkt przyłączenia do sieci może istotnie wpłynąć na przepływy mocy (w zależności od warunków słonecznych) natomiast nie wpływa znaczą-co na sumaryczne straty energii w całym rozpatrywanym fragmencie sieci.


Słowa kluczowe: farma fotowoltaiczna, analiza pracy sieci, parametry pracy sieci elektroenergetycznej, wpływ źródła


[PDF]