Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531457
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 90/2017 Str: 255


Autorzy: Ewelina Plikunas


Tytuł: ANALIZA WPŁYWU DŁUGOŚCI


Streszczenie: W referacie podjęto dyskusję nad wpływem budowy linii elektroenergetycznej SN na jednostkowe straty mocy czynnej w liniach SN, wywołane przepływem prądów od-kształconych, pochodzących od odbiorców wiejskich. Analizie poddano linię SN zasila-jącą stację transformatorową SN/nn, do której przyłączony jest odbiorca wpływający na jakość energii elektrycznej, wprowadzający do sieci prądy elektryczne wyższych har-monicznych. Modelowany w programie symulacyjnym fragment rozpatrywanego sys-temu elektroenergetycznego, analizowany w dziedzinie częstotliwości, wykorzystano do numerycznego obliczenia strat mocy czynnej w linii SN o różnej długości, lecz sta-łych parametrach skupionych.


Słowa kluczowe: straty mocy czynnej, wyższe harmoniczne, linie średniego napięcia


[PDF]