Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531478
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 133


Autorzy: Robert Jędrychowski, Klara Sereja


Tytuł: ADAPTACJA STEROWNIKA PLC DO WYMOGÓW STANDARDU KOMUNIKACYJNEGO IEC 61850


Streszczenie: Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych obserwowany w ostatnich latach pociągnął za sobą konieczność opracowania rozwiązań gwarantujących niezawodną wymianę danych pomiędzy urządzeniami na stacji elektroenergetycznej, niezależnie od ich producenta i wykorzystanego sposobu komunikacji. Rozwiązania te ujęto w standar-dzie IEC 61850, stawiając przed producentami i projektantami nowoczesnych systemów sterowania i nadzoru wyzwanie zapewnienia zgodności istniejących SSiN z normą. Re-ferat prezentuje możliwości przystosowania sterownika PLC WAGO 750–880 do pracy, jako inteligentnego urządzenia IED na stacji elektroenergetycznej. W referacie opisano zaimplementowany na sterowniku badawczym program realizujący podstawowe funkcje zabezpieczeniowe transformatora stacyjnego, który został uzupełniony o warstwę konfi-guracji komunikacji zgodnej z IEC 61850. W celu przetestowania układu wykorzystano modelowy symulator pracy transformatora, złożony z karty pomiarowej i aplikacji wy-konanej w śro


Słowa kluczowe: sterownik PLC, IEC 61850, automatyka zabezpieczeniowa


[PDF]