Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531557
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 175


Autorzy: Stanisław Płaczek


Tytuł: WIELOKRYTERIALNY DOBÓR PARAMETRÓW OPERATORA MUTACJI W ALGORYTMIE EWOLUCYJNYM UCZENIA SIECI NEURONOWEJ


Streszczenie: Implementacja Algorytmów Ewolucyjnych (AE) do zadań uczenia Sztucznych Sieci Neuronowych (SSN) nie jest zadaniem łatwym. Zastosowanie algorytmów ewolucyj-nych wyeliminowało ograniczenia algorytmów gradientowych lecz niestety napotyka-my na szereg nowych problemów. W artykule analizuje się dwuwarstwową sieć neuro-nową , w której, w charakterze genotypu przyjmuje się dwa chromosomy połączone szeregowo. Tworzy się całą populację sieci neuronowych o indywidualnych własno-ściach chromosomów . oblicza się wartości funkcji celu oraz realizuje się proces selek-cji. W proponowanym rozwiązaniu eliminuje się algorytm krzyżowania i stosuje się tylko mutację. Operator mutacji, jego parametry mogą być identyczne dla dwóch chro-mosomów, różne i nieskorelowane lub różne i skorelowane. W artykule analizuje się różne charakterystyki algorytmu mutacji, zalety i wady.


Słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, algorytmy ewolucyjne, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy uczenia sieci, algor


[PDF]