Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531571
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 91/2017 Str: 187


Autorzy: Jarosław Warczyński, Janusz Kleban


Tytuł: BADANIE ALGORYTMÓW STEROWANIA PAKIETOWYMI POLAMI KOMUTACYJNYMI


Streszczenie: Praca dotyczy badania własności algorytmów sterowania przepływem komórek w wielosekcyjnych polach komutacyjnych, stanowiących jądro pakietowych węzłów komutacyjnych, którymi są routery klasy operatorskiej. Ze względu na możliwość wy-stępowania konfliktów w dostępie do zasobów pola, konieczne jest stosowanie algoryt-mów sterowania przepływem decydujących o tym, które komórki z portów wejściowych zostaną przesłane do portów wyjściowych. Własności algorytmów tego typu bada się na drodze symulacji, określając przede wszystkim opóźnienie komórek, długości kolejek oraz przepustowość pola komutacyjnego. W pracy przedstawiono budowę przestrajalne-go symulatora pól komutacyjnych, pozwalającego na przeprowadzenie badań wspo-mnianych wyżej własności algorytmów sterowania polem.


Słowa kluczowe: pole komutacyjne Closa, planowanie przepływu pakietów, komutacja pakietów, symulacja, algorytmy ster


[PDF]